Warunki uczestnictwa - umowa

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z warunkami imprez turystycznych organizowanych przez Bukova Tur. Zawarcie umowy jest traktowane jako pełna akceptacja zaprezentowanych warunków imprez turystycznych.

Umowa i zapłata za imprezę turystyczną - dotyczy pobytów 9 dniowych oraz pobytów weekendowych

W celu zawarcia umowy klient dokonuje rezerwacji poprzez internet i wpłaca zaliczkę na poczet imprezy turystycznej w wysokości 10% pełnej kwoty imprezy nie mniej niż 400 pln lub 100 euro.

Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określony jest w oparciu o informacje zawarte na stronie internetowej www.bukovatur.pl  oraz na podstawie korespondencji realizowanej poprzez internet lub listownie pomiędzy Klientem a firmą Bukova Tur dotyczącej programu oraz kosztów udziału w imprezie.

Po wpłaceniu zaliczki (lub pełnej kwoty za imprezę) klient w ciągu 72 godzin otrzymuje na podany do korespondencji e-mailowy potwierdzenie wpływu kwoty zaliczki, plan podróży zawierający wszelkie istotne dane o zarezerwowanej imprezie turystycznej. Takie same informacje otrzymuje drogą pocztową na podany do korespondencji adres domowy.

Wpłacając zaliczkę klient akceptuje otrzymany program, warunki oraz zapisy umowy oraz cenę i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty imprezy turystycznej.

Zapłata całości kwoty za imprezę może zostać zrealizowana na zasadzie przelewu bankowego (za skuteczną zapłatę przyjmuje się wpływ środków na konto organizatora) przed imprezą lub w dniu jej rozpoczęcia bezpośrednio u organizatora jednak wówczas wyłącznie gotówką.

Jeżeli cena imprezy turystycznej nie zostanie zapłacona w całości w dniu rozpoczęcia imprezy firma Bukova Tur obciąży kosztami rezygnacji w udziale w imprezie Klienta poprzez zatrzymanie wpłaconej zaliczki.

Rezygnacja z udziału w imprezie

Klient ma możliwość zrezygnowania z imprezy  na 30 dni do dnia rozpoczęcia imprezy  pisemnie (e-mail) lub listownie. W takim przypadku firma Bukova Tur zwróci pełną kwotę zaliczki oraz jeżeli została wniesiona, opłatę za udział w imprezie

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie w trakcie jej trwania z winy Klienta firma Bukova Tur nie zwraca wpłaconej kwoty za uczestnictwo.

Za rezygnację klienta z udziału w imprezie przyjmuje się nie wpłacenie pełnej kwoty lub niestawienie się na wyznaczone miejsce zbiórki.

Ubezpieczenie podczas trwania imprezy turystycznej

Wszyscy uczestnicy imprezy objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków kosztów leczenia.

Bukova Tur rekomenduje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia turystycznego o szerszym zakresie przed rozpoczęciem imprezy na czas jej trwania.

Nadzwyczajne okoliczności, siła wyższa

Udział w imprezie osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie w towarzystwie innego pełnoletniego opiekuna prawnego.

Udział osób niepełnosprawnych w imprezach organizowanych przez Bukova Tur możliwy jest wyłącznie w formie indywidualnej oferty po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, uwarunkowań klimatycznych lub zaistnienia innych nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od Bukova Tur, firma zastrzega sobie prawo do zmiany programu pobytu bez konieczności uzyskiwania zgody uczestników imprezy. 

Nie jest możliwe zabieranie zwierząt domowych na organizowane imprezy przez Bukova Tur.

Odpowiedzialność i postanowienia ogólne

Bukova Tur zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem należytej staranności przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (turystycznej).

Niniejsze warunki imprez turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych.

Nieważność pojedynczych postanowień umowy nie narusza ważności całej umowy.

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług turystycznych strony będą rozstrzygać polubownie a w przypadku braku takiego porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Warunki i Umowa zostały sporządzone w języku angielskim oraz polskim, który będzie stanowił podstawę ewentualnych sporów i roszczeń.

© Bukova Tur 2018